Odnośniki

 

 

 

Search

o SSWP

 

STRUKTURY STOWARZYSZENIA SOŁTYSÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Historia utworzenia

 

Ruch na rzecz utworzenia struktur zrzeszających sołtysów rozpoczął się na terenie obecnego województwa podkarpackiego w roku 1996 kiedy to za przyczyną Mariana Daszyka sołtysa Strachociny utworzone zostało Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Sanok.
Na terenie dawnego Województwa Rzeszowskiego również w roku 1996 niestrudzony Piotr Sulikowski sołtys Woli Zarczyckiej wraz z Krystyną Żuraw i Janem Bańkowskim utworzyli duże i aktywne Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Rzeszowskiego.
Rok 1996 - z inicjatywy Stanisława Słupka i Stanisława Lawery utworzono Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Tarnowiec, którego prezesami byli kolejno: Stanisław Świdrak, Stanisław Dobrowolski, a po ich śmierci: Stanisław Lawera i Stanisław Słupek.
W roku 1998 po reformie administracyjnej utworzone zostały stowarzyszenia powiatowe.

 • Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Przemyskiego - prezesem został Władysław Wożniak.
 • Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Niżańskiego - prezes Mieczysław Szymonik. Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Krośnieńskiego - prezes Edward Widziszewski.
 • Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Jasielskiego - prezes Stanisław Lawera, od 2000 roku Tadeusz Źrebiec.
 • Stowarzyszenie Sołtysów powiatu Tarnobrzeskiego - prezes Ryszard Nowocień. W roku 1999 powstało Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Zarszyn - prezes Henryk Jakiel.

W tym też roku z inicjatywy Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Jasielskiego przy pomocy marszałka województwa podkarpackiego Bogdana Rzońcy, burmistrza Jasła Andrzeja Czerneckiego oraz starosty jasielskiego Mariana Gancarza zorganizowane zostało posiedzenie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.
17 czerwca 2000 roku w miejscowości Kąty odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpackiego, powstało ono na bazie istniejących struktur powiatowych i gminnych.
Zebranie wyborcze w dni 9 września 2000 roku wyłoniło zarząd i komisje rewizyjna w składzie:

 • Lawera Stanisław - prezes zarządu
 • Sulikowski Piotr - z-ca prezesa
 • Nowocień Ryszard - z-ca prezesa
 • Wożniak Władysław - z-ca prezesa
 • Widziszewski Edward — sekretarz
 • Źrebiec Tadeusz - skarbnik
 • Daszyk Marian - członek zarządu

Komisja rewizyjna:

 • Żuraw Krystyna - przewodnicząca
 • Fejkiel Tomasz - z-ca przewodniczącego
 • Wilczak Jan - sekretarz
 • Jakiel Henryk - członek
 • Kazienko Bolesław - członek

Lata 2001 i 2002 to czas powstawania nowych struktur powiatowych na terenie województwa. Efekt końcowy w roku 2002 to 18 struktur powiatowych, w tym jedna zrzeszająca 2 powiaty (bieszczadzki). Nasze Stowarzyszenie było organizatorem szeregu działań na terenach wiejskich województwa podkarpackiego była to przede wszystkim impreza szkoleniowo-wystawiennicza „Forum Rolno-Spożywcze", szkolenia przeznaczone były dla grup rolników o różnych specjalnościach a także dla sołtysów i samorządowców z terenu województwa, targi natomiast skierowane były dla firm branży spożywczej, którzy nie mogli brać udziału w imprezach ze względu na koszty. Organizowane były również konferencje dla sołtysów i samorządowców np."Polski Sołtys w UE", „Polska wieś europejskie wyzwania", „Wiejskie Debaty". Corocznie organizujemy zebrania ogólne delegatów, na których tytułami „Honorowy Sołtys Województwa Podkarpackiego" honorujemy szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia osoby.
Dzięki podjętej przez Stowarzyszenie inicjatywie zasłużeni sołtysi odznaczani są odznakami "Zasłużony dla Rolnictwa" Wielu członków naszego Stowarzyszenia w wyniku konkursu „Gazety Sołeckiej" zostało laureatami tego konkursu.
Chcę tu zwrócić uwagę na inicjatywę mającą na celu pozyskanie środków finansowych, a więc udział w programie „Doradztwo Rolnicze".
Jako partner KSS-u i starostwa w Jaśle realizowaliśmy programy szkoleniowe dla środowisk wiejskich oraz programy współpracy transgranicznej z Ukrainą i
Słowacją.
W roku 2006 Odbyły się wybory zarządu i komisji rewizyjnej szczebla wojewódzkiego, wybrano władze w niżej wymienionym składzie:

 • Lawera Stanisław - prezes
 • Jakubowska Maria - wiceprezes
 • BankowskiJan - wiceprezes
 • Śmiech Krzysztof - wiceprezes
 • Widziszewski Edward - sekretarz
 • Jasiński Andrzej - skarbnik
 • Wędrychowicz Jan - członek zarządu

Komisja rewizyjna

 • Majka Henryk - przewodniczący
 • Tendera Marta - wiceprzewodnicząca
 • Krzywonos Stanisław - sekretarz
 • Wojdanowski Mieczysław - członek
 • Rabka Janusz - członek

Decyzją zebrania ogólnego wykonany został sztandar, a jego poświęcenie odbyło się w roku 2008 w Dukli. Stowarzyszenie przystąpiło do programu KSOW, w ramach którego zrealizowana została "Pierwsza edycja konkursu Sołtys Roku Województwa Podkarpackiego". Współpracujemy z samorządami wszystkich szczebli oraz instytucjami działającymi na rzecz wsi i rolnictwa.

Stanisław Lawera


 

Sprawozdanie

z działalności Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpackiego

za rok 2015 

Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego działa na terenie 18 powiatów. Struktury powiatowe i gminne działają w 16 powiatach jako stowarzyszenia zwykłe i w 2 powiatach jako stowarzyszenia zarejestrowane w KRS, 3 stowarzyszenia gminne zarejestrowane w KRS. Zrzeszonych jest około 1000 sołtysów w tym około 300 pań sołtysek.

Rok 2015 był czasem wyborów sołtysów i rad sołeckich, w związku z czym część osób, która nie została wybrana zrezygnowała z członkostwa w Stowarzyszeniu.

Początkiem roku 2015 organizowane były opłatkowe spotkania powiatowe sołtysów w powiatach przemyskim, jarosławskim, łańcuckim, kolbuszowskim, leskim i jasielskim.

W miesiącu marcu 20 członków - przedstawicieli kół powiatowych uczestniczyło w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, na którym wiceprezesem KSS wybrano Stanisława Lawerę, a Zbigniew Micał wybrany został wiceprzewodniczącym komisji rewizyjnej KSS.

W następny dzień z okazji Dnia Sołtysa odbyła się konferencja.

Zebrania wiejskie i spotkania sołtysów odbywają się w dużej mierze, zgodnie z zaleceniem KSS, z udziałem przedstawicielami banku BGŻ Paribas, który to jest sponsorem tych zebrań.

Dnia 4 lipca 2015 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym po uzyskaniu absolutorium dla ustępującego zarządu wybrano nowy zarząd, komisję rewizyjną.

W skład zarządu weszły następujące osoby :

Stanisław Lawera - prezes

Maria Jakubowska - wiceprezes

Henryk Majka - wiceprezes

Zbigniew Micał - wiceprezes

Maria Kiwała-Barnat - sekretarz

Anna Fąfara - skarbnik

Jolanta Piórkowska - członek

 

Członkowie Komisji rewizyjnej: 

Janusz Rabka -- przewodniczący

Barbara Traciak  - zastępca przewodniczącego

Jan Kiełb - członek

Władysław Bocza - członek

Stanisław Stabryła - członek

 

Ponadto nasi członkowie uczestniczyli w dorocznej pielgrzymce do Lichenia. Uczestniczymy również w uroczystościach ku czci Św. Jana z Dukli, który patronuje naszemu Stowarzyszeniu.

Nagrodą Prezydenta RP „25-lecia samorządności” odznaczony został Stanisław Lawera.

Odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa” odznaczonych zostało 6 sołtysów z naszego województwa.

Corocznie uczestniczymy w święcie samorządu organizowanego przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego

Uczestniczymy w dożynkach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Jesteśmy wspólnie z sanktuarium rolników diecezji rzeszowskiej w Tarnowcu i gminą Tarnowiec współorganizatorami  corocznych dożynek  i konferencji dla środowisk wiejskich.

Chcę tu zaznaczyć fakt uczestniczenia w dużej liczbie naszych członków w komisjach referendalnych (drugie miejsce w kraju).

70 procent naszych gmin podjęło uchwałę o przyjęciu funduszu sołeckiego.

W sierpniu ubiegłego roku utworzone zostało Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Bieszczadzkiego

Dwóch sołtysów naszego województwa zostało „Sołtysami roku” w ogólnopolskim konkursie organizowanym po raz 14 przez Gazetę Sołecką.

Aktywnie współpracujemy z organizacjami i instytucjami okołorolniczymi takimi jak:

Podkarpacka Izba Rolnicza, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Rynku Rolnego, a także z ubezpieczeniowymi, szczególnie TUW, oraz wspomnianym już bankiem BGŻ Paribas. Niestety osłabła nasza współpraca z Urzędem Marszałkowskim, nad czym bolejemy, gdyż nie jest dofinansowany cykliczny konkurs „Sołtys Roku Województwa Podkarpackiego” oraz konferencja dla środowisk wiejskich.

Bolączką naszego Stowarzyszenia jest słaby przepływ informacji o działaniach lokalnych stowarzyszeń do zarządu wojewódzkiego, z tego tez powodu nasza strona internetowa nie jest na zbyt wysokim poziomie.

Wszyscy członkowie zarządu komisji rewizyjnej i prezesi, zarówno szczebla wojewódzkiego, powiatowego jak i gminnego pracują społecznie.

Biuro wojewódzkie ma swoją siedzibę w  Domu Kultury  w Tarnowcu

Stan konta  Stowarzyszenia Wojewódzkiego na koniec roku wyniósł 11 313,44 PLN. Środki finansowe w ubiegłym roku wydane zostały na opłacenie usług księgowych i wyjazd delegatów na Radę Krajową.

 

Stanisław Lawera

Prezes SSWP

 

 

 

 

..............................

( nazwa   jednostki)                          BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

 

 

 Wyszczególnienie

 

Stan na dzień zamknięcia  Ksiąg Rachunkowych

Roku poprzedniego

Roku bieżącego

1.

2.

3.

4.

AKTYWA

 

 

       A

Aktywa trwałe

 

 

        I

Wartości niematerialne i prawne

 

 

       II

Rzeczowe aktywa trwałe

 

 

       III

Należności długoterminowe

 

 

       IV

Inwestycje długoterminowe

 

 

       V

Długotermin. rozlicz. międzyokresowe.

 

 

       B

 Aktywa obrotowe

        16 035,14

        11 313,44

       I

Zapasy rzeczowe aktywów obrotowych

 

 

       II

Należności krótkoterminowe

 

 

       III

Inwestycje krótkoterminowe

        16 035,14

        11 313,44

        1

Środki pieniężne

        16 035,14

        11 313,44

040,31        2

Pozostałe aktywa finansowe

 

 

        C

Krótkoterminowe rozl. między.

 

 

Suma aktywów

        19 459,02

        11 313,44

PASYWA

 

 

         A

Fundusze własne

        14 558,14

        10 329,14

          I

Fundusz statutowy

        18 728,75

        14 558,14

          II

Fundusz z aktualizacji wyceny

 

 

         III

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

       - 4 170,61

       - 4 229,70

          1

Nadwyżka przych. nad kosztami (+)

      

      

          2

Nadwyżka kosztów nad przych. (-)

       - 4 170,61

       - 4 229,70

          B

Zobowiązania i rezerwy na zob.

         1 477,00

             985,00

          I

Zob. długoter. z tyt. kredytów i pożyczek

 

 

          II

Zob. krótkoter. i fundusze specjalne

         1 477,00

             985,00

           1

Kredyty i pożyczki

 

 

           2

Inne zobowiązania  

          1 477,00

              985,00

           3

Fundusze specjalne

 

 

         III

Rezerwy na zobowiązania

 

 

        IV

Rozliczenia międzyokresowe

 

 

          1

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

 

 

          2

Inne rozliczenia międzyokresowe

 

 

Suma pasywów

       16 035,14

         11 313,44

         

 

 

Sporządzono dnia 05.03.2016

 

                                                                                                                          (imię  i nazwisko oraz

                                                                                                                            podpis   kierownika )

                                                

RACHUNEK WYNIKÓW SPORZĄDZONY ZA 2015 ROK

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Kwota za rok

2014

2015

A. Przychody z działalności statutowej

  I. Składki brutto określone statutem

 II. Inne przychody określone statutem

  5 000,00  

  

  5 000,00    

    

  

      

B. Koszty realizacji zadań statutowych

   7 098,00

   3 132,00

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)  

 

 - 2 098,00

 

 - 3 132,00

D. Koszty administracyjne:

    2 072,68

    1 097,70

1. Zużycie materiałów i energii

       455,98

       

2. Usługi obce

    1 586,70

    1 097,70

3. Podatki i opłaty

      

 

      

 

4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczeniaspołeczne i inne świadczenia

   

   

5. Amortyzacja

 

 

6. Pozostałe

        30,00

        

E.         Pozostałe przychody ( nie wymienione w poz. A i G)

 16 699,27    

      

F.         Pozostałe koszty ( nie wymienione w poz. B, D i H )

 16 699,20

 

G. Przychody finansowe

        

        

H. Koszty finansowe

         

         

I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna ) ( C-D+E-F+G-H )

 

  -4 170,61

 

  -4 229,70

J. Zyski i straty nadzwyczajne

 

 

 I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia

 

 

 II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna

 

 

K. Wynik  finansowy   ogółem ( I+J)

   -4 170,61

   -4 229,70

I. Różnica zwiększająca koszty  roku następnego (wielkość  ujemna )

   -4 170,61

   -4 229,70

II. Różnica  zwiększająca przychody roku następnego (wielkość  dodatnia )

        

 

 

     2.

    3.

 

05.03.2016

...............................

sporządzono   dnia

                             .........................................                                  ..................................

                              ( imię  i  nazwisko  oraz  podpis                                                   ( imię  i  nazwisko  oraz

                              osoby,  której   powierzono  prowadzenie                                podpis  kierownika

                                 ksiąg  rachunkowych  )                                                           jednostki  )

 

 

 

                           

 

W P R O W A D Z E N I E

do sprawozdania finansowego za 2015 rok

 

 

I. Stan organizacyjno – prawny

 

1.      Dane o jednostce

a.      Nazwa: Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego

b.      Siedziba: Tarnowiec 30 Gmina Tarnowiec, Powiat Jasło, woj. podkarpackie

c.       NIP: 685-20-63-997

d.      REGON: 371010399

e.      Podstawa prawna: rejestracja w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem 000045901

2.       Zadania Stowarzyszenia – rodzaje działalności wykonywanej w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

Przedmiotem działalności jest reprezentowanie i obrona społecznych i prawnych interesów Sołtysów, działania na rzecz podnoszenia ich kwalifikacji, działania na rzecz integracji i rozwoju wsi, prowadzenie działalności konsultacyjnej i kulturalnej.

W roku sprawozdawczym zorganizowano wyjazd do Lichenia i Konina na zebranie KSS i spotkanie z Prezydentem RP.

3.       Organy Stowarzyszenia: organem uprawnionym do reprezentacji jest Prezes Stowarzyszenia Pan Stanisław Lawera

4.      Fundusz statutowy Stowarzyszenia na dzień 31.12.2015 r. wynosi 14 558,14 zł i jest sumą nadwyżek przychodów nad kosztami w ubiegłych okresach sprawozdawczych.

Zmniejszenie funduszu dotyczy pokrycia strat z 2014 roku.

 

Przyjęte zasady rachunkowości

1.      Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 i zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności.

2.      Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej.

Księgi rachunkowe prowadzone są przez Biuro Usług Księgowych

Reprezentowane przez Krystynę Osikowicz z siedzibą w Jaśle, zgodnie z umową nr 01/2007 z dnia 02.01.2007 r. Dokumentacja księgowa przechowywana jest w biurze w Jaśle ul. Kościuszki 21. Stosowana jest ręczna metoda prowadzenia księgi handlowej z zastosowaniem skróconego planu kont księgowych.

 

III Stosowane zasady wyceny

1.      wycena aktywów obrotowych tzn. środków pieniężnych według

wartości nominalnej, wycena zobowiązań krótkoterminowych również wg wartości nominalnej, wynikających z dokumentów zakupu. Pozostałe składniki  bilansowe nie występują.

 

Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego nie ma wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

 

Jasło,  dnia 05 marzec 2016 r.                                  ………………………

                                                                                   Zarząd

 

 

DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA

 

I.                  INFORMACJE O SKŁADNIKACH BILANSU

 1. Aktywa bilansowe stanowią w całości środki pieniężne i są odpowiednikiem nadwyżki przychodów nad kosztami.

Środki w banku, zgodne z potwierdzeniem salda - 11 313,44 zł

Środki w kasie nie występują

 

2.      Składnikiem pasywów bilansowych jest nadwyżka kosztów nad przychodami z roku 2015 w wysokości 4 229,70 zł oraz nadwyżka przychodów z lat ubiegłych                              14 558,14 zł pozostałe zobowiązania                                                                  985,00 zł na które składa się zapłacona w styczniu 2016 roku faktura za usługi księgowe oraz 1.00 zł innych zobowiązań.

 

II.                 INFORMACJE DO RACHUNKU WYNIKÓW

1.      Przychody ogółem                                                                            0,00 zł z tego: statutowe                                                                                  -   przychody statutowe                                                                       0,00 zł

 

2.      Koszty realizacji zadań statutowych                                           3 132,00 zł Dotyczą one działań wymienionych we wprowadzeniu do Sprawozdania finansowego.

       

3.      Koszty pozostałe z tego:                                                              1.097,70 zł Materiały biurowe  i wyposażenie                                                     0,00 zł Usługi obce                                                                                 1 097,70 zł

      

4.      Wynik finansowy                                                                -  4 229,70 zł

/nadwyżka kosztów nad przychodami/

 

III. INFORMACJE KOŃCOWE

Zatrudnienie etatowe nie występuje

 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a nadwyżka kosztów nad przychodami zmniejsza fundusz statutowy.

 

 

 

 

  Jasło, dnia  05 marzec  2016 r.                        .......................................

                                                                                 Zarząd

 

                                                                          

 

             

 


 

 Sprawozdanie

z działalności Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpackiego

za rok 2014

 

                Stowarzyszenie działa w 19-tu powiatach naszego województwa i zrzesza około 1020 sołtysów na ogólną liczbę 1543 sołtysów, w tym 295 pań sprawujących funkcję sołtysa.

Powiatowe i Gminne Koła Sołtysów zrzeszone w Stowarzyszeniu Wojewódzkim posiadają pełną autonomie w działaniach na terenie powiatu gminne na terenie gminy. Stowarzyszenie wojewódzkie podejmuje decyzje dotyczące spraw sołeckich na terenie województwa.

W ubiegłym roku odbyły się dwa posiedzenia zarządu wojewódzkiego i zebranie sprawozdawcze w Markowej, za organizacje tego zebrania dziękuje wójtowi gminy Markowa oraz koledze sołtysowi Zdzisławowi oraz prezesowi Podkarpackiej Izby Rolniczej koledze Stanisławowi Bartmanowi.

Stowarzyszenie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim zorganizowało już po raz szósty konkurs „Sołtys Roku Województwa Podkarpackiego” laureatem została pani Maria Jakubowska ze wsi Grochowce powiatu powiat przemyski a „Sołtysem roku” w skali kraju, został pan Ryszard Strzępek z Różanki z powiatu Strzyżowskiego. Chcę tu podkreślić wzorową współpracę z w/w Urzędem, chcę podziękować Marszałkowi Kuźniarowi
i Dyrektorowi Bednarzowi. Od lat trzech funkcjonuje „Podkarpacki Program Odnowy Wsi”, który w połączeniu z funduszem sołeckim daje wymierne efekty. Nasze Stowarzyszenie czyni starania mające na celu zwiększenia kwoty przeznaczonej na w/w program by więcej miejscowości mogło z niego skorzystać.

Skoro mowa o Funduszu Sołeckim chcę poinformować koleżanki i kolegów sołtysów, że jesteśmy na pierwszym miejscu w kraju w wykorzystaniu tegoż funduszu. Uważam, że jest to wynik szkoleń dla sołtysów odbytych poprzednich latach i w zeszłym roku [powiat przemyski].

W roku 2013 i 2014 w trzech powiatach strzyżowskim, przemyskim i jasielskim kontynuowany był projekt „Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją’’.

Zakończony konferencją środowisk wiejskich z udziałem 180 sołtysów, KGW, strażaków
i rolników. Uczestnikami byli także przedstawiciele Województwa Małopolskiego. Konferencja połączona była z dożynkami gminnymi i parafialnymi.  Koszty powyższego wydarzenia pokryte były przez Gaz System z projektu Szwajcarskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Chcę tu dodać że rokrocznie jesteśmy uczestnikami dorocznej pielgrzymki sołtysów środowisk wiejskich do Lichenia w ubiegłym roku reprezentowali nas sołtysi powiatu kolbuszowskiego w tym też roku organizowane były przez koła powiatowe tradycyjne opłatki noworoczne, jak również konkursy „Sołtys Roku” powiatu czy też najlepszy sołtys gminy. Jest trochę niedoinformowania o działaniach naszych struktur przecież ich duża aktywność pozytywnie jest postrzegana na szczeblu krajowym. Mamy przecież stronę internetową, którą
z zaangażowaniem prowadzi Anna Bełch i na jej adres mailowy można przesyłać informacje o wydarzeniach. Chcę tu wyróżnić szczególnie aktywne koła są to: przemyskie, kolbuszowskie, łańcuckie, jasielskie, krośnieńskie, strzyżowskie brzozowskie, mieleckie, jarosławskie.

Chcę tu podkreślić bardzo dobrą współpracę z organizacjami około rolniczymi

ARiMR-em, PIR, ANR, ARR, TUW, Bankiem Gospodarki Żywnościowej, GAZ Systemem
i wymienionym już Urzędem Marszałkowskim.

Środkami finansowymi staramy się gospodarować oszczędnie, żaden z członków zarządu łącznie z prezesem nie pobiera wynagrodzenia ani zwrotu za inne działania związane
z funkcją.

Wydatki to głównie obsługa księgowa oraz wyjazdy zbiorowe na narady i konferencje dla sołtysów na szczeblu krajowym oraz materiały biurowe.

Problemem jest praktyczne ustanie działalności kół w powiatach dębickim niżańskim
i tarnobrzeskim – jest to zadanie dla nowego zarządu.

Dziękuję za współpracę z zarządem i prezesami Kół powiatowych.

Sprawozdanie finansowe w załączeniu. Plik do pobrania

 

                                                                                                    

Stanisław Lawera

Prezes SSWP

 

 

 

 


 

 Sprawozdanie

z działalności Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpackiego

za rok 2013

 

        Liczba członków Stowarzyszenia nie zmieniła się i jak w latach poprzednich wynosi około 1000, reaktywowana została działalność Koła Powiatu Strzyżowskiego, oraz Koła Powiatu łańcuckiego gdzie nastąpiły zmiany zarządu, poza tym odbywały się zebrania w pozostałych kołach, niepokoi brak jakiejkolwiek działalności w kołach powiatu dębickiego i niżańskiego.

Najaktywniejszą działalnością wykazują się koła w powiatach przemyskim, jarosławskim strzyżowskim, brzozowskim sanockim, jasielskim łańcuckim, kolbuszowskim.

Oprócz zebrań koła powiatowe organizują coroczne spotkania opłatkowe są współorganizatorami i uczestnikami różnych uroczystości państwowych i regionalnych a także imprez kulturalnych, powszechną praktyką jest współpraca ze strażami, Kołami Gospodyń Wiejskich i innymi organizacjami, instytucjami działającymi na terenach wiejskich.

Dobrze układa się współpraca z samorządami wiejskimi, choć mogło być lepiej, o czym świadczy fakt przyjęcia przez ok. 70% gmin naszego województwa „Funduszu sołeckiego” [spadliśmy w skali kraju z pierwszego miejsca na czwarte]. Stowarzyszenie jest współinicjatorem [głównym inicjatorem autorem i wnioskodawca jest senator Niewiarowski] i propagatorem tegoż funduszu, który daje możliwość decydowania wsi, na jakie zadania go przeznaczyć, w tym to celu prowadzone są szkolenia dotyczące tego funduszu a mające na celu przekonanie tych 30% gmin do jego przyjęcia.

Dobrze układa się współpraca stowarzyszenia ze starostwami powiatowymi, które są nastawione życzliwie do naszych struktur.

Wręcz wzorcowa jest współpraca Urzędem Marszałkowskim, z którym to realizujemy wspólne projekty, sztandarowym projektem jest konkurs „Sołtys roku Województwa Podkarpackiego”. Jestem trochę zdziwiony, że w tym roku było tylko 18 zgłoszeń, apeluję do zarządów Kół Powiatowych żeby w przyszłorocznej edycji wystawiali swoich kandydatów do rzeczonego konkursu, dzięki dobrej współpracy jesteśmy, jako jedno z trzech województw w Polsce, w którym realizowany jest marszałkowski projekt „Odnowa Wsi” [dodatek do funduszu sołeckiego]. Kluczową rolę odgrywają też sołtysi przy realizacji konkursu „Piękna wieś Podkarpacka”.

Chcę tu podkreślić szczególnie przychylność Marszałka województwa W. Ortyla, wicemarszałka L. Kuźnara i B. Romaniuka, Dyrektorów Departamentu PROW - panów M. Bednarza, W. Baranowskiego i A. Skiby.

Dobrze układa się współpraca z Urzędem Wojewódzkim, chociaż mam zastrzeżenia a wręcz pretensje do dyrektora S. Łyszczka z Wydziału Spraw Obywatelskich, który odrzuca kolejne nasze wnioski o przyznanie odznaczeń państwowych dla sołtysów.

Corocznie bierzemy udział w ogólnopolskiej pielgrzymce rolników środowisk wiejskich do Lichenia gdzie oprócz części religijnej bierzemy udział w konferencji „Wiejska Polska”.

Chcę tu zaznaczyć, że w roku 2013 piętnastolecie utworzenia obchodziło Koło Powiatu Jasielskiego [jedno z najwcześniej utworzonych] uroczystość zorganizowała prezes koła P. Daniela Baraniewicz.

Chcę tu wspomnieć o inicjatywie prezesa Koła powiatu kolbuszowskiego p. A. Przybyło i tygodnika „Korso” o organizowanym konkursie „Super sołtys powiatu kolbuszowskiego”.

Prezes Koła Powiatu Krośnieńskiego organizowała „Bieg o kwitnący kalosz sołtyski”.

Pan Piędel z powiatu niżańskiego zorganizował turniej sołtysów, w którym brali udział także sołtysi z pobliskich powiatów województwa lubelskiego i świętokrzyskiego.

Prezes A. Fąfara Koła Powiatu Strzyżowskiego wspólnie z Podkarpacką Izbą Rolniczą zorganizowały „Piknik Drobiowy”.

Skala działań kół powiatowych jest na pewno dużo większa niestety nie dostałem informacji.

Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego i Urząd Marszałkowski byli organizatorami Posiedzenia Rady Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w Polańczyku wzięło w niej udział 130 uczestników z całej Polski.

Dnia 8 września w Sanktuarium Matki Boskiej w Tarnowcu podczas odpustu, na którym zawierzono rolników i środowiska wiejskie na zaproszenie Stowarzyszenia Sołtysów, Urzędu Marszałkowskiego i duszpasterza Rolników diecezji rzeszowskiej, zorganizowana została konferencja dotycząca wsi i rolnictwa o tematyce Wspólna polityka rolna i obszarów wiejskich latach 2014-2020 udział wzięli sołtysi, rolnicy, koła gospodyń i strażacy.

Od miesiąca października realizujemy w trzech powiatach wspólnie z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów projekt „Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją”.

Chcę tu podkreślić bardzo dobrą współpracę z instytucjami około rolniczymi Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Podkarpacką Izbą Rolniczą, Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Bankiem Gospodarki Żywnościowej.

Biuro mieści się w Tarnowcu w pomieszczeniu domu kultury, wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy. Stronę Internetową sswp.org.pl prowadzi Anna Bełch, wiceprezes Koła Powiatu Strzyżowskiego - serdecznie zapraszamy do odwiedzenia.  Konto w Banku Gospodarki Żywnościowej – sprawozdanie finansowe w załączeniu. Plik do pobrania

 

Stanisław Lawera

Prezes SSWP

 


 

 

 Sprawozdanie

z działalności Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpackiego

za rok 2012

 

Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego jest w czołówce krajowej, jeśli chodzi zarówno o liczbę członków jak i działanie kół powiatowych oraz gminnych.

Zrzeszamy około 1020 członków [liczba jest płynna, bo jak w każdej organizacji jedni przychodzą drudzy odchodzą] na ogólna liczbę sołtysów w województwie 1543 w tym 295 sołtysek. Zrzeszeni jesteśmy w 20 kołach powiatowych i 3 gminnych [gminne powstały przed reformą administracyjną, kiedy to utworzono powiaty]. Jesteśmy w czołówce krajowej stowarzyszeń sołtysów w kraju pod względem działalności.

Z inicjatywy Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów jest w tym również udział członków naszego stowarzyszenia. Utworzony został „Fundusz sołecki”, który funkcjonuje w 70 procentach gmin województwa, Członkowie kół zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu biorą udział w szkoleniach dotyczących „Funduszu sołeckiego, takie szkolenia zorganizowane zostały w powiatach niżańskim, lubaczowskim, jasielskim krośnieńskim, leżajskim i sanockim. Sołtysi z terenu województwa brali udział w szkoleniu zorganizowanym w Urzędzie Wojewódzkim. Chcę tu zaznaczyć bardzo dobrą współpracę z Urzędem Marszałkowskim, wicemarszałkiem Lucjanem Kuźniarem i Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podkreślam tutaj dużą przychylność dyrektorów tego departamentu Panów Mariusza Bednarza, Wiesława Baranowskiego i Adama Skiby. Wspólnie z departamentem organizujemy cyklicznie konkurs „Sołtys Roku Województwa Podkarpackiego”. Środki pozyskiwane są z programu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.W roku 2012 była to 4 edycja.

Korzystając z dobrych doświadczeń województw opolskiego i wielkopolskiego dzięki konferencjom organizowanym przez KSS, jako trzecie w kraju nasze województwo realizuje Podkarpacki Program Odnowy Wsi, gdzie do środków z funduszu sołeckiego pozyskać można dodatkowe pieniądze na podejmowane przez wieś działania przy udziale pracy mieszkańców.

Wspólnie z senatorem Ireneuszem Niewiarowskim od lat próbujemy przeforsować zmiany w ustawie o samorządzie gminnym a dotyczące sołectw i sołtysów jak na razie bezskutecznie [projekty zmian przekazywane są parlamentarzystom, ale jak powyżej napisałem bez efektu].

W ubiegłym roku grupa około 200 sołtysów wzięła udział w dorocznej pielgrzymce sołtysów do Lichenia i Konferencji „Wiejska Polska”, gdzie 6-ciu sołtysów odznaczonych zostało odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Sołtysi naszego województwa realizujący program Odnowy wsi wzięli udział w obchodach piętnastolecia „odnowy wsi” w Polsce w miejscowości Gogolin w województwie opolskim.

Sanktuarium w Tarnowcu jest miejscem zawierzenia rolników środowisk wiejskich Najświętszej Marii Pannie, w związku tym we wrześniu ubiegłego roku za wzorem Lichenia zaprosiłem sołtysów i rady sołeckie na doroczny odpust Matki Boskiej Siewnej. W uroczystości uczestniczyli sołtysi z kilkunastu powiatów.

Koła powiatowe organizowały spotkania opłatkowe, były współorganizatorami dożynek, organizatorami konkursów na najlepszego sołtysa, imprezy okolicznościowe np. XV-lecia utworzenia koła powiatu jasielskiego.

Informacje z kół powiatowych są bardzo skąpe a przecież w każdym kole dzieją się wydarzenia warte rozpropagowania.

Przedstawiciele Stowarzyszenia wraz z pocztem sztandarowym uczestniczą w uroczystościach państwowych i kościelnych a także w pogrzebach sołtysów [w ub roku pogrzeb Antka Rapacza].

Współpracujemy z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa i wsi, m.in.: Podkarpacką Izbą Rolniczą, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Rynku Rolnego, Agencją Nieruchomości Rolnych, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Podkarpackim Inspektorem Jakości Towarów Spożywczych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, strażami pożarnymi, kołami gospodyń wiejskich oraz wszystkimi instytucjami i organizacjami działającymi na wsi.

Bolączką jest słaba działalność niektórych kół powiatowych.

Posiadamy stronę internetową, zachęcam do przysyłania materiałów z działalności kół powiatowych. Konto posiadamy w Banku Gospodarki Żywnościowej, pieniądze wydawane są na cele statutowe. Rachunkowość prowadzi Biuro Rachunkowe Krystyny Osikowicz w Jaśle.

Biuro Stowarzyszenia mieści się w pomieszczeniu Domu Kultury w Tarnowcu, wyposażone jest w urządzenia do łączności a także materiały biurowe.

 

 

Stanisław Lawera

Prezes SSWP

 


 

 

 Sprawozdanie

z działalności Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpackiego

za rok 2011

 

 

 

Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego działa w 20 kołach powiatowych oraz 3 stowarzyszeniach szczebla gminnego.  Zrzesza około 1000 członków na ogólną liczbę w województwie 1530 sołtysów.

W roku ubiegłym odbyły się dwa posiedzenia zarządu i Komisji rewizyjnej. Z racji upływu kadencji, dzięki uprzejmości dyrektora Płoszaja w sali konferencyjnej Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze do zarządu i komisji rewizyjnej naszego Stowarzyszenia, w którym oprócz członków Stowarzyszenia udział wzięli dostojni goście w osobach: Wiceminister Gospodarki M. Kasprzak,  wicewojewoda Reguła, Wojewódzki Inspektor Jakości J. Wiśniewski.

W wyniku wyborów w skład zarządu weszli: St. Lawera – prezes, M. Jakubowska – wiceprezes, H. Majka – wiceprezes, Zb. Micał – wiceprezes, M. Tendera – sekretarz, 
Z. Charcut – skarbnik, K. Śmiech – członek zarządu.

Komisja rewizyjna: J. Rabka – przewodniczący, Teresa Surmiak – wiceprzewodnicząca, Teresa Traciak – sekretarz, Edward Warzocha – członek, Józef Feliks – członek.

Delegaci naszego Stowarzyszenia w sumie 8 osób wzięli  udział w zebraniu sprawozdawczo wyborczym KSS w Borkowie w województwie świętokrzyskim. Do zarządu KSS wszedł Stanisław Lawera i pełni funkcję wiceprezesa, natomiast w składzie komisji rewizyjnej mamy kolegę Eugeniusza Urbaniaka .

Informuję, że zebrania ogólne delegatów odbywają się raz w roku, a skład naszych delegatów jest zmienny, gdyż chcę aby jak najwięcej osób skorzystało ze szkoleń, które tam się odbywają.

Podczas dorocznej pielgrzymki rolników i środowisk wiejskich w Licheniu sołtysów Podkarpacia reprezentowała grupa około 100 sołtysek i sołtysów z powiatów: jasielskiego, dębickiego, rzeszowskiego i łańcuckiego, z której znaczna część uczestniczyła w konferencji „Wiejska Polska”.

W ubiegłym roku sołtysi z powiatów: niżańskiego, lubaczowskiego, leżajskiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego uczestniczyli w szkoleniach dotyczących funduszu sołeckiego, szkolenia organizowane były wspólnie przez KSS i nasze Stowarzyszenie.

Wspólnie z Kurią Diecezji Rzeszowskiej zorganizowana została konferencja dotycząca problemów wsi i rolnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem tematu GMO (genetycznie modyfikowanych roślin).

Sołtysami Roku w konkursie „Gazety Sołeckiej zostało 2 sołtysów naszego województwa.

Stowarzyszenie nasze jest partnerem KSOW-u i z tej to racji, ze współpracy 
z Departamentem PROW w Urzędzie Marszałkowskim organizowany jest cyklicznie konkurs „Sołtys Roku Województwa Podkarpackiego.” Bardzo dobrze układa się współpraca 
z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów na czele z senatorem Ireneuszem Niewiarowskim, pracownikami biura KSS, z dyrektorem Grzegorzem Siwińskim szefem tegoż biura.

Współpracujemy z samorządami wszystkich szczebli, szczególnie z Urzędem Marszałkowskim, instytucjami okołorolniczymi, ARiMR w Rzeszowie, PODR w Boguchwale, Podkarpacką Izbą Rolniczą, Wojewódzkim Inspektorem Jakości Towarów Spożywczych, Agencją Rynku Rolnego, Bankiem Gospodarki Żywnościowej, Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych. Przedstawiciele powyższych instytucji zapraszani są na nasze spotkania, a także sponsorują uroczystości przez nas organizowane.

Pieniądze Stowarzyszenia zdeponowane są koncie krótkoterminowym w Banku BGŻ 
i wydawane są na cele statutowe, nikt z zarządu ani komisji rewizyjnej nie pobiera wynagrodzenia, ani też zwrotu kosztów podróży i innych wydatków (szczegóły w załączonym sprawozdaniu finansowym).

Posiadamy stronę internetową: http://www.sswp.org.pl/. Zapraszamy do korzystania, zwłaszcza, że jest przekierowanie na stronę KSS.

Biuro mieści się Tarnowcu wyposażone jest we wszystkie środki łączności oraz materiały biurowe.

Bolączką są niektóre struktury powiatowe, które się rozpadły głównie z winy prezesów, którzy zrezygnowali z funkcji nie organizując wcześniej zebrania wyborczego, mam tu na uwadze koła powiatu: niżańskiego, dębickiego, lubaczowskiego.

Dziękuję za aktywność prezesom pozostałych kół naszego województwa, dziękuję zarządowi, komisji rewizyjnej oraz wszystkim koleżankom i kolegom za wszystko co robicie dla dobra społeczności wiejskiej, naszych małych ojczyzn.

 

Stanisław Lawera

Prezes SSWP

 

 


 

 Sprawozdanie

z działalności Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpackiego

za rok 2010

Dnia 3 kwietnia 2006 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze na którym wybrany został obecny zarząd i komisja  rewizyjna. Zgodnie z wolą delegatów następne zebranie sprawozdawczo-wyborcze przesunięto na rok 2011 aby dać szanse nowo wybranym sołtysom do sprawowania funkcji w Stowarzyszeniu ,również zgodnie z wolą zebrania kolega Tadeusz Wójcik i poseł Daszyk dokonali w  biurze prawnym sejmu oceny statutu Stowarzyszenia , prawnicy tegoż biura ocenili statut jako zgodny z wymogami prawa.

W miesiącu maju tradycyjnie bierzemy udział w Pielgrzymce Sołtysów do Lichenia gdzie uczestniczymy w konferencjach szkoleniach dotyczących wsi i rolnictwa.

Również w roku 2006 i 2009  grupa Sołtysek i Sołtysów korzystając z zaproszenia europosła Pana Mieczysława Janowskiego zwiedziła Strasburg i Brukselę  za co serdecznie dziękujemy.

Serdeczne podziękowania składam w imieniu stowarzyszenia byłemu dyrektorowi  PODR  Panu Stanisławowi Teleszowi za dokoptowanie naszej organizacji do konsorcjum realizującego wniosek „Doradztwo Rolnicze” dzięki czemu pozyskaliśmy Kwotę 74 tys. zł co pozwoliło Stowarzyszeniu organizować zebrania oraz wyjazdy szkoleniowe.

Posiedzenie zarządu w czerwcu 2006 roku zaaprobowało wykonanie sztandaru, sztandar został wykonany dzięki zaangażowaniu wiceprezesa Krzysztofa Śmiecha. Uroczyste poświęcenie odbyło się w Dukli w roku 2009, patronem podkarpackich sołtysów został Święty Jan z Dukli .

W październiku 2006 grupa sołtysów reprezentowała nasze Stowarzyszenie na konferencji  „odnowa Wsi” w czasie Międzynarodowych Targów w Poznaniu.

Uczestniczyliśmy  w spotkaniach sołtysów czterech województw w Krakowie , gdzie reprezentowaliśmy się dwukrotnie grupach po około 500 osób.

Wspólnie z powiatem jasielskim realizowaliśmy program INTERREG współpracy z Ukrainą .

Wspólnie z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów zorganizowano 18 szkoleń dotyczących pozyskiwania środków unijnych.

Organizowane były szkolenia dotyczące Natury 2000  - cztery szkolenia  oraz jedna konferencja klimatyczna zorganizowana dzięki zaangażowaniu Pani Danieli Baraniewicz .

Telewizja Szczecin na zlecenie KSS oraz przy zaangażowaniu członków naszego  realizowała program dotyczący gospodarstw agroturystycznych Beskidu Niskiego.

Zorganizowano 6 szkoleń dotyczących „Funduszu Sołeckiego” , kontynuacja w roku 2011. W roku 2009  72% naszych gmin uchwaliło rzeczony fundusz i byliśmy liderem w roku 2010 było około 65 % spadliśmy na miejsce trzecie.

Rokrocznie członkowie naszego Stowarzyszenia [prawie zawsze 2 osoby] zostają sołtysami roku konkursie „Gazety Sołeckiej”.

W roku 2009 i 2010 jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wspólnie z Urzędem Marszałkowskim zorganizowaliśmy konkurs „Sołtys Roku Województwa Podkarpackiego”.

Zebrania ogólne odbyły się w  Boguchwale , Myczkowie , Chmielniku ,Gawłuszowicach i Wiązownicy finansowane ze środków Stowarzyszenia .

Sołtysi uczestniczyli i byli współorganizatorami zarówno dożynek wojewódzkich jak i gminnych a także wiejskich i spotkań opłatkowych.

Na zebranie delegatów Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów do Ślesina , Bydgoszczy ,Lichenia ,Nysy ,Poznania wyjeżdżali prezesi kół Powiatowych oraz członkowie Zarządu rotacyjnie gdyż mamy 6 – ciu delegatów oraz 2 członków  władz krajowych.

Nasze działania ukierunkowane były także na działalność mającą na celu zwiększenie roli sołtysa i sołectwa w tym też celu opracowany został projekt zmian w ustawie o samorządzie gminnym w szczególności dotyczący sołectw, opracowany przez Pi. Niewiarowskiego ,J. Iwanicką i St. Lawerę [patrz załącznik],projekt rozpropagowany został wśród parlamentarzystów i został pozytywnie zaopiniowany przez prawników sejmowych , niestety bez efektów w ustawie.

Zebranie delegatów KSS w Ślesinie w roku 2008 wybrało w skład zarządu  głównego Stanisława Lawerę jako wiceprezesa oraz Jana Bańkowskiego jako członka komisji rewizyjnej.

Dziękuję za dobrą współpracę P. ministrowi  M. Kasprzakowi.

Dobrze układa się współpraca z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim.

Za  wzorcową Można uznać współpracę z instytucjami około rolniczymi :ARiMR-em  w Rzeszowie z dyrektorem Markiem Ordyczyńskim na czele , z Wojewódzkim Inspektorem ds. Jakości Żywności p. Jerzym Wiśniewskim  ,Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego , Podkarpacką Izbą Rolniczą , Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych i Kołami Gospodyń Wiejskich.

Bardzo dobra jest współpraca z KSS i „Gazetą Sołecką” .

Cieszymy się z przystąpienia do naszych struktur Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego.

Nie wszystko układa się dobrze , pozostają nieczynne koła w powiecie Niżańskim i Dębickim uzdrowienie tych struktur to zadanie dla nowo wybranych władz , zbyt rzadko odbywają się posiedzenia zarządu .

Cały zarząd jak i prezesi kół pracują społecznie. Środki będące (ok. 35.0 tys. zł) w posiadaniu Stowarzyszenia ulokowane są na koncie terminowym z współpracującym z nami Bankiem Gospodarki Żywnościowej i przeznaczane są na cele statutowe. Sprawozdanie finansowe w załączniku.

Przelewy dokonywane są elektronicznie co likwiduje koszty obsługi konta.

Księgowość prowadzi Biuro Obrachunkowe Krystyny Osikowicz w Jaśle .

Biuro Stowarzyszenia mieści się w Tarnowcu wyposażone jest w niezbędny do funkcjonowania sprzęt biurowy, Stowarzyszenie posiada Stronę internetową o adresie: http://sswp.org.pl/ oraz e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Dziękuję zarządowi  komisji rewizyjnej prezesom Kół za wzorcową współpracę, dziękuję wszystkim członkom Stowarzyszenia za wspieranie inicjatyw zarządu .

 

Stanisław Lawera

Prezes SSWP

 

 

Copyright © 2018 Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.