Odnośniki

 

 

 

Search

Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA

SOŁTYSÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rozdział I


Nazwa, teren działania, siedziba

 

 1. Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem Sołtysów zawartym dla wsparcia idei samorządu terytorialnego i ochrony interesów sołtysów i mieszkańców wsi.

§2

 1. Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego jest stowarzyszeniem w rozumieniu przepisów Prawa o Stowarzyszeniach /Dz. U.z. 1989 r. Nr 20 poz.104 z późn. zm./. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest TARNOWIEC terenem działania jest obszar Województwa Podkarpackiego.

§3

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie całego Kraju a także poza jego granicami.
 2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§4

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział II

Cele i zadania Stowarzyszenia


§5

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Reprezentowanie i obrona wspólnych społecznych i prawnych interesów sołtysów, jako przedstawicieli społeczności wiejskich i samorządów mieszkańców wsi.
 2. podejmowanie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji oraz sprawności kulturalno- społecznej samorządowej służby sołtysów.
 3. działanie na rzecz integracji i rozwoju środowisk wiejskich i środowiska sołtysów.
 4. współpraca z innymi organizacjami w celu poprawy funkcjonowania sołtysa w społeczności lokalnej.
 5. prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządowej.

§6

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. świadczenie pomocy oraz usług na rzecz sołtysów we współpracy z organami samorządu ten tonalnego w sprawach upowszechniania doświadczeń samorządowych, mających znaczenie dla postępu w działalności sołeckiej, rozwiązywania spornych spraw sołecko- gminnych wymagających mediacyjnej pomocy,
 2. iinicjowanie i podejmowanie czynności zapewniających stałe doskonalenie organizacji pracy sołtysów na rzecz sołectw i samorządów mieszkańców.
 3. promocje sołeckich inicjatyw kulturalnych i innych jako zasadniczego środka poprawiania efektywności działań sołtysów i gospodarki sołeckiej,
 4. doskonalenie współdziałania sołtysów z organizacjami społeczno-gospodarczymi. kulturalnymi i sportowymi działającymi na terenach wiejskich w realizacji ustawowych oraz statutowych zadań gmin i sołectw,
 5. podejmowanie działań na rzecz organizowania produkcji rolniczej w warunkach kształtującego się wolnego rynku oraz dostosowanie właściwych dla tych celów form pracy sołtysów jak też samorządów mieszkańców wsi,
 6. opiniowanie projektów przepisów prawnych oddziałujących na poziom i efektywność społeczno-kulturalnych jak i produkcyjno-rolnych warunków tycia mieszkańców wsi
 7. podejmowanie odpowiednich inicjatyw szkoleniowych oraz wyróżnień społecznych dla sołtysów,
 8. organizoweanie zjazdów, konferencji, seminariów, konkursów, spotkań.
 9. prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej,
 10. formułowanie zaleceń wobec członków towarzyszenia istotnych z punktu widzenia realizacji celów statutowych.
 11. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III

Członkowie ich prawa i obowiązki

 

§7

 

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

 1. rzeczywistych.
 2. wspierających.
 3. honorowych.

§8

 

 1. Członkami rzeczywistymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które obecnie lub w przeszłości sprawowały funkcję:
  • sołtysa
  • członka rady sołeckiej
  • członka rady osiedlowej lub dzielnicy w Gminach wiejsko-miejskich.
 2. Członków rzeczywistych przyjmuje się na podstawie pisemnych deklaracji. Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Stowarzyszenia służy zainteresowanemu odwołanie do Rady Wojewódzkiej Stowarzyszenia w terminie 30 dni od jej otrzymania.
 3. Członkiem wspierającym mogą być: polska i zagraniczna osoba prawna i fizyczna, która zadeklaruje udział w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały na podstawie pisemnych deklaracji.
 5. Członkiem honorowym może być osoba przyjęta do Stowarzyszenia mocą Zebrania Ogólnego Delegatów w uznaniu zasług dla realizacji celów i zadań Stowarzyszenia. Członek honorowy może pełnić określone funkcje w organach Stowarzyszenia i przyznane mu mogą być na mocy Uchwały Zebrania Ogólnego Delegatów określone przywileje statutowe służące członkowi rzeczywistemu.

 

§9

 

 1. Członek rzeczywisty uczestniczy we wszystkich działaniach Stowarzyszenia osobiście.
 2. Członek wspierający będący osobą prawna działa w Stowarzyszeniu przez umocowanego przedstawiciela.

 

§10

 

Członek rzeczywisty ma prawo do:

 1. udziału w działalności Stowarzyszenia.
 2. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. korzystania ze środków rzeczowych oraz urządzeń Stowarzyszenia.
 4. reprezentowania Stowarzyszenia w poszczególnych przypadkach dla realizacji celów Stowarzyszenia.
 5. podejmowania statutowych inicjatyw, zgłaszania wniosków i projektów rozwiązań zmierzających do realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,
 6. korzystania z poparcia Stowarzyszenia w działaniach godnych z jego celami.
 7. posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki Stowarzyszenia.
 8. zaskarżania do Zebrania Ogólnego Delegatów uchwał Zarządu Stowarzyszenia i Wojewódzkiej Rady Stowarzyszenia.

 

§11

 

Do obowiązków członka rzeczywistego należy:

 1. uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. udzielenie pomocy władzom Stowarzyszenia w realizacji zadań statutów
 3. przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. płacanie składek członkowskich i innych świadczeń na Stowarzyszenia.
 5. dbałość o dobre imię Stowarzyszenia

 

§12

 

 1. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia oraz regularnie otrzymywać informacje o jego działalność.
 2. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.


§13

 

1. Członkostwo ustaje na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Prezesowi Koła. Fakt ten potwierdza uchwała Zarządu o charakterze deklaratywnym, która Prezes przesyła Zarządowi Stowarzyszenia.b) wykluczenia przez Zarząd z powodu nie respektowania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia łub działalności sprzecznej z celami Stowarzyszenia. Wykluczenie następuje większością 2/3 głosów obecności co najmniej 3/4 członków Zarządu.

c) śmierci członka Stowarzyszenia.d) skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy.

e) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem Stowarzyszenia.

2. Od uchwały skreśleniu z listy członków, bądź wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Wojewódzkiej Rady Stowarzyszenia w terminie 3 miesięcy od daty  jej otrzymania.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia


§14

 

Władzami Stowarzyszenia są; .

 1. Zebranie Ogólne Delegatów.
 2. Wojewódzka Rada Stowarzyszenia.
 3. Zarząd,
 4. Komisja Rewizyjna.

 

§15

 

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

 

§16

 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.

 

§17

 

 1. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może powoływać komisje i koła.
 2. Komisja powoływana jest do określonych zadań wynikających z zakresu działania Stowarzyszenia.
 3. Koła Gminne i Powiatowe działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zebranie Ogólne Delegatów.

 

§18

 

 1. Zebranie Ogólne Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Zebranie Ogólne Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zebranie Ogólne Delegatów zwołuje Zarząd, zawiadamiając o terminie, miejscu i porządku obrad na dwa tygodnie przed jego zwołaniem.
 4. Posiedzenie Zebrania Ogólnego Delegatów otwiera Prezes po czym następuje wybór Prezydium Zebrania.
 5. Prezydium Zebrania Ogólnego Delegatów wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych Delegatów, spośród członków Stowarzyszenia nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  6. Zebranie Ogólne jest ważne w przypadku udziału w nim co najmniej połowy delegatów członków Stowarzyszenia.
  7. Zarząd może określić drugi termin zwołania Zebrania Ogólnego w tym samym dniu o innej godzinie. W drugim terminie do podejmowania uchwał nie jest wymagana obecność co najmniej połowy Delegatów.

 

§19

 

Zebranie Ogólne Delegatów tworzą delegaci wybrani przez Koła Powiatowe, Gminne lub Sołtysów według parytetu: jeden delegat na każdą rozpoczętą 10 członków Koła.

 

§20

 

1. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Delegatów zwoływane jest przez Zarząd:

 • z własnej inicjatywy,
 • na żądanie Wojewódzkiej Rady Stowarzyszenia,
 • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 • na żądanie 1/3 ogólnej liczby Delegatów,

2. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów powinno być zwoływane w terminie 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku (żądania) i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.

 

§21

 

Do kompetencji Zebrania Ogólnego Delegatów należy:

 1. Uchwalenie statutu i jego zmian.
 2. Regulaminu obrad Zebrania Ogólnego Delegatów.
 3. Uchwalenie budżetu Stowarzyszenia.
 4. Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia.
 5. Uchwalenie regulaminów działania Powiatowych i Gminnych Kół Sołtysów.
 6. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
 7. Wybór i odwołanie Prezesa Stowarzyszenia.
 8. Wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Uchwalenie wysokości i terminu wpłaty składek członkowskich.
 10. Uchwalenie ordynacji wyborczej.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Zebrania Ogólnego Delegatów.
 12. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§22

 

1. W skład Wojewódzkiej Rady Stowarzyszenia wchodzą przedstawiciele Powiatowych Kół Sołtysów według parytetu 1 przedstawiciel na kolejną rozpoczętą 100 członków Stowarzyszenia w danym powiecie.
2. Pracami Wojewódzkiej Rady Stowarzyszenia kieruje Prezes Stowarzyszenia.
3. Zebrania Wojewódzkiej Rady Stowarzyszenia są zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia i odbywają się nie rzadziej niż 1 raz na 6 miesięcy.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Wojewódzkiej Rady Stowarzyszenia Zarząd zawiadamia członków na 14 dni przed terminem posiedzenia.
5. Do kompetencji Wojewódzkiej Rady Stowarzyszenia należy:

 • określenie ogólnych zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
 • żądanie zwoływania Nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego Delegatów,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia lub skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Kół Gminnych odmawiających przyjęcia do Stowarzyszenia,
 • opiniowanie przyznania godności Honorowego Członka Stowarzyszenia,
 • opiniowanie projektu porządku obrad Zwyczajnego Zebrania Ogólnego Delegatów.

§23

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7 członków, w tym Prezesa, 3 Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza i 1 członka Zarządu.
 2. Prezesa Zarządu wybiera Zebranie Ogólne Delegatów, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Delegatów w głosowaniu tajnym.
 3. Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza powołuje Zarząd ze swego składu na pierwszym posiedzeniu.
 4. Prezes reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz.
 5. Prezes nawiązuje stosunek pracy z osobami zatrudnionymi przez Stowarzyszenie.
 6. Zarząd działa do czasu ukonstytuowania się nowego Zarządu.

 

§24

 

 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a) rezygnacji z funkcji,
  b) utraty mandatu delegata na Zebranie Ogólne Delegatów,
  c) odwołania przez Zebranie Ogólne Delegatów,
  d) upływu kadencji.
 2. Utrata mandatu Członka Zarządu powoduje zwolnienie ze wszystkich czynności i funkcji jakie członek Zarządu pełnił w charakterze przedstawiciela Stowarzyszenia we wszystkich instytucjach i organizacjach.

§25

 1. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu Zebranie Ogólne Delegatów dokonuje na najbliższym posiedzeniu wyborców uzupełniających.
 2. Gdy liczba członków Zarządu zmniejszy się o ponad 50% składu wybranego przez Zebranie Ogólne zwoływane jest posiedzenie Nadzwyczajne Zebrania Ogólnego dla dokonania wyborów uzupełniających.

§26

 

Do kompetencji zarządu należy:

 1. wykonanie uchwal Zebrania Ogólnego.
 2. przygotowanie projektów uchwał i materiałów na posiedzenia Zebrania Ogólnego Delegatów.
 3. ustalanie terminu, miejsca i projektu porządku obrad Zebrania Ogólnego Delegatów,
 4. opracowanie projektu regulaminu obrad Zebrania i projektu ordynacji wyborczej.
 5. delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do innych organizacji i instytucji oraz podpisywanie umów i porozumień o współpracy.
 6. podejmowanie uchwał dotyczących działalności gospodarczej Stowarzyszenia w tym o utworzeniu podmiotów gospodarczych i przystępowaniu do nich.
 7. wykonywanie budżetu.
 8. przejmowanie darowizn i zapisów oraz zaciąganie zobowiązań do wysokości ustalonej przez Zebranie Ogólne Delegatów.
 9. wybór Wiceprezesów Zarządu spośród członków Zarządu.
 10. koordynowanie pracy Kół Powiatowych.
 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Kół.

§27

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 4 członków Zarządu w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
 3. O terminach posiedzeń Zarządu prezes Zarządu informuje Komisję Rewizyjną.

§28

 

 1. Posiedzenia Zarządu są prawomocne przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym z wyjątkiem uchwał w sprawie wyboru Wiceprezesów Zarządu, w których wymagana jest bezwzględna większość głosów w wyborach tajnych oraz postanowień S 13 ust. 1 lit. b.
 3. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć przedstawiciele wojewódzkiej Rady Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

§29

 

Pisemne zaproszenia na posiedzenia Zarządu powinny być dostarczone co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

 

§30

 

 1. Zebranie Ogólne Delegatów wybiera Komisje Rewizyjną w składzie 5-5 osób.
 2. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej Zebranie Ogólne Delegatów dokonuje na najbliższym posiedzeniu wyborów uzupełniających.

§31

 

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrola zgodności działań organów Stowarzyszenia ze Statutem Stowarzyszenia i uchwałami Zebrania Ogólnego Delegatów,
  b) kontrola wykonania budżetu przez Zarząd.
  c) badanie gospodarki finansowej Stowarzyszenia pod względem celowości i prawidłowości wydatków,
  d) składanie na Zebraniu Ogólnym Delegatów sprawozdań ze swojej działalności.
 2. Uchwały w sprawach wymienionych w punkcie 1 zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

 

§32

 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny budżet uchwalony przez Zebranie Ogólne Delegatów.

 

§33

 

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:

 • ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia.
 • inne prawa majątkowe.
 • środki pieniężne.

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł: - ze składek członkowskich.

 • z dochodów z działalności gospodarczej i urządzeń Stowarzyszenia.
 • z subwencji, dotacji, gramów itp..
 • z darowizn i zapisów na rzecz Stowarzyszenia, r z odsetek bankowych.
 • z ofiarności publicznej.

 

§34

 

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód uzyskany z działalności może być przekazywany wyłącznie na działalność statutową Stowarzyszenia.
 2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Stowarzyszenia.

§35

 

Oświadczenia woli uraz wszelkie dokumenty, na mocy których Stowarzyszenie zaciąga zobowiązania materialnie wobec osób trzecich, muszą zawierać podpisy dwóch członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu. Zarząd może upoważnić Prezesa do składania oświadczeń woli Zarządu jednoosobowo w sprawach związamch /. prowadzeniem bieżącej działalności Stowarzyszenia.

 

Rozdział VI

Przepisy końcowe

 

§36

 

Zmiana Statutu wymaga uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.

 

§37

 

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów ogólnej
  liczby Delegatów.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji i cele przeznaczenia istniejących funduszy Stowarzyszenia.

 

Adres siedziby Stowarzyszenia:
STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
38 - 204 TARNOWIEC
TARMOWIEC 30 /dom lodowy/

 

REGULAMIN PRACY
KOŁA POWIATOWEGO STOWARZYSZENIA
SOŁTYSÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

§1

Powiatowe Koło Sołtysów działa na podstawie &17 ust.1 i 3 statutu Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpackiego i uchwały Zebrania Ogólnego Delegatów w sprawie powołania Powiatowych Kół Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpackiego.
§2

 1. W skład Powiatowego Koła Sołtysów wchodzą sołtysi ,byli sołtysi  oraz członkowie Rad Soleckich którzy są członkami Stowarzyszenia.
 2. W posiedzeniach Powiatowego Koła mogą także uczestniczyć z głosem doradczym członkowie zarządu Stowarzyszenia Wojewódzkiego oraz osoby zaproszone przez prezesa Koła.
§3

Celem działania Koła jest działanie na rzecz sołectw i sołtysów z terenu danego powiatu

§4

 1. Powiatowe Koło Sołtysów wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym Prezesa Koła.
 2. Powiatowe Koło Sołtysów wybiera zarząd składający się po jednym przedstawicielu z każdej Gminy.
 3. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona 1-2 zastępców prezesa , sekretarza i skarbnika .
 4. Powiatowe Koło wybiera Komisję rewizyjną w składzie 3 osób.
 5. Prezes Koła organizuje pracę Koła oraz zabezpiecza warunki odbywania posiedzeń.
§5

 1. Powiatowe Koło Sołtysów obraduje na posiedzeniach zwołanych przez prezesa Koła.
 2. W celu właściwej realizacji swoich zadań Koło przyjmuje plan pracy i ustala tryb zwoływania posiedzeń.
§6

Koło Powiatowe Sołtysów realizuje swoje cele poprzez:
 1. Opracowywanie stanowisk i opinii oraz projektu uchwał Zarządu Koła.
 2. Reprezentowanie interesów sołectw   i sołtysów w kontaktach z władzami.
 3. Organizowanie współpracy na terenie powiatu z innymi organizacjami społeczno – kulturalnymi.

ORDYNACJA WYBORCZA

STOWARZYSZENIA SOŁTYSÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 

Ordynacja niniejsza reguluje tryb przeprowadzenia wyborów do :
a)  Zarządu Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpackiego
b)  Komisji Rewizyjnej
ad  a) Wyboru Zarządu dokonują delegaci z poszczególnych kół w ilości 1 delegat na 10-ciu członków koła, w zebraniu sprawozdawczo – wyborczym uczestniczą również członkowie zarządu i  komisji rewizyjnej minionej kadencji  z czynnym prawem wyborczym .
Jeżeli w wyznaczonym terminie zebrania nie  uzyska się obowiązującej frekwencji to jest  50 procent delegatów wybory zostaną przeprowadzone 15 minut póżniej bez względu na liczbę delegatów  uczestniczących w zebraniu.
Na zebraniu  sprawozdawczo – wyborczym wybiera spośród delegatów  Zarząd Wojewódzki  Stowarzyszenia w składzie:

 • Prezes
 • 6 Członków Zarządu

Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym oddzielnie na prezesa oraz pozostałych członków zarządu , do ważności wyboru prezesa wymagane jest uzyskanie powyżej 50% głosów „za” przy obecności przynajmniej 2/3 delegatów.
W  przypadku nie uzyskania przez kandydata wymaganej liczby głosów następuje druga tura głosowania w której bierze udział dwóch kandydatów o najwyższej liczbie głosów uzyskanych w pierwszej turze zaś wybór następuje zwykłą większością głosów.
Wybór pozostałych członków Zarządu wybiera się spośród kandydatów zgłoszonych przez delegatów , wyboru członków Zarządu dokonuje się zwykłą większością głosów, każde  Koło może zgłosić tylko jednego kandydata.
Ad  b) Wyboru Komisji Rewizyjnej w składzie pięciu członków wybiera się w głosowaniu tajnym ,wyboru komisji Rewizyjnej dokonuje się zwykłą większością  głosów, członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek Zarządu Wojewódzkiego.

 • Do prawidłowego przebiegu wyborów powołuje się Komisję Mandatowo – Skrutacyjną.
 • Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
 • Zarząd Wojewódzki i Komisja Rewizyjna działa do wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

Copyright © 2018 Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.